زبان فارسي2 درس دوم

حجم فایل : 443.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا زبان فارسي2 درس دوم جمله:
1- نهاد (صاحب خبر): کلمه یا گروهی از کلمات که درباره آن خبر می­دهیم، جزء گروه اسمی محسوب می­شود. نهاد جمله ممکن است صفر باشد یعنی به قرینه محذوف شده باشد و از شناسه فعل پی به نهاد می­بریم.
نهاد معمولاً در شخص و شمار با شناسه مطابقت می­کند. منظور از شخص سه حالت: اول شخص – دوم شخص – سوم شخص می­باشد و منظور از شمار دو حالت جمع و مفرد است. - راه تشخیص نهاد: مطابقت با شناسه
- نهاد ممکن است در آغاز، وسط و حتی پایان جمله باشد.
- گاهی نهاد چنان در دل یک جمله گم شده است که تشخیص آن ساده نیست که در آن صورت باید از طریق بررسی مطابقت شناسه با هر کدام از اجزای جمله نهاد را تشخیص داد. اگر نتوانیم می­توان با ایجاد تغییر در شخص و شمار فعل بررسی کنیم که این تغییرات بر روی کدام جزء جمله تأثیر می­گذارد. 2- گزاره (خبر):
گزاره یعنی همه جمله منهای نهاد:
1. هسته گزاره: فعل (بن= ماضی: مصدر ـَن پایانی یا مضارع: امر ب آغازی، شناسه: ـَم ی ـَد یم ید ـَند)
2. اجزای دیگر گزاره جزء غیر اصلی گزاره شامل:
1- مفعول: را چه کسی را + فعل، چه چیزی را + فعل
2- متمم: حرف اضافه (از، به، با، برای، در، درباره...)
3- مسند: .افعال اسنادی (ربطی): است، بود، شد، گشت، گردید .افعال ص20: گردانید، کرد، ساخت، نمود، پنداشتم، دیدم، دانستم، یافتم، می­نامیدند، می­­خواندند، می­گفتند، صدا می­زدند، می­شمارند، به شمار
می­آوردند، به حساب می­آوردند. 4- قید: از اجزای اصلی جمله نیست و برای توضیح بیشتر در جمله می-آید و در نمودار درختی نمایش داده نمی­شود و راه شناخت آن حذف آن از جمله است و دارای انواعی است. استثناء عدم مطابقت نهاد جمله و شناسه (نهاد پیوسته)
1- برای احترام: نهاد سوم شخص مفرد===> شناسه سوم شخص جمع: پیامبر فرمودند
2- برای نهاد غیر جاندار: نهاد جمع ===> شناسه مفرد / جمع: کتاب­ها از دستم افتاد.
اگر جان بخشی (تشخیص) استفاده کنیم برای نهاد جمع باید شناسه جمع بیاوریم: ستاره­ها چشمک زدند.
3- برای برخی اسم­های مبهم (هیچ­یک، هر یک، هیچ­کدام، هر کدام):===> شناسه جمع / مفرد * نکات بسیار مهم
1. اگر بین دو نهاد و باشد و یکی از نهادها من یا ما باشد شناسه فعل اول شخص جمع است.
---- و ---- ===> شناسه اول شخص جمع: یم
2. اگر بین دو نهاد و باشد و یکی از نهادها تو یا شما باشد شناسه فعل دوم شخص جمع است.
---- و ---- ===> شناسه دوم شخص جمع: ید 3. اگر بین دو نهاد با باشد و نهادها هر چه بیاید شناسه با نهاد پیش از با (اولی) مطابقت دارد زیرا کلمه بعد از با متمم است.
4. اگر نهاد جمله دو یا چند کلمه مفرد باشد که حرف و میانشان باشد شناسه معمولاً به صورت جمع به کار می­رود. پایان...